ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಇಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ!

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಇಲಿಗಳು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದಂಶಕಗಳ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅನೇಕ ಮನೆಮಾಲೀಕರು ಭಯಪಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲಿಗಳು ಕೇವಲ ಉಪದ್ರವಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು...

ವಾನರ ವನ

ಕಪಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವಂಲಬಿಸಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಡುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು, ಹಸಿವಿನ ಆಕ್ರಂದನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಟ್ಟದೇ ಇರದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೊಡುವ ಕೃತಕ...

error:

Join Our

Group